El projecte

Consum energètic

El consum energètic ha passat a ser una de les principals preocupacions a les nostres llars.

Necessitat d’energia per calentar els nostres habitatges, per refredar-los en altres moments. I un element clau és l’eficiència de les nostres llars.

El consum energètic domèstic avui representa el 25% del consum energètic global.

I el més rellevant. Aquest consum el podem reduir sent més eficients.

És més, avui, una bona rehabilitació energètica de les nostres llars es pot finançar sense haver de posar un euro. La reducció de consums vinculada a la rehabilitació pot finançar la pròpia rehabilitació energètica.

Una eina al servei de la gent

El mapa d’energia de la ciutat busca ser una eina al servei de la gent, de la consciència energètica, de la rehabilitació, del canvi a la ciutat a partir del canvi energètic.

Cal tenir en compte que el consum de llum de cada punt de subministrament dependrà directament de tot un seguit de característiques i condicions, tant de l’habitatge com dels consumidors. Quins factors influeixen en la quantitat d’energia consumida?

  • Dimensions de l’habitatge o local.
  • Nombre d’habitants i hàbits de consum.
  • Ubicació i tipus d’aïllament.
  • Equipament i antiguitat.

En aquesta eina pots veure l’any de construcció de l’habitatge, i et pot adreçar directament a la referència cadastral

Escala de qualificació energètica:

Graduació de l’eficiència energètica, essent el valor A el més eficient i el G el menys eficient. A la qualificació es mesuren dos factors: el consum d’energia i les emissions de C02.

Depenent de la situació geogràfica de l’edifici, aquest haurà de consumir diferent quantitat d’energia. Per exemple, a Barcelona cal consumir menys energia que a Madrid perquè el mar esmorteeix les temperatures. Per això cada comunitat autònoma té un coeficient diferent per a aquestes mètriques.

A continuació us presentem una taula amb la mitjana per a tota Espanya extreta de les dades d’IDAE.

Un inici per conèixer

Les dades que fem públiques són aquelles dades agregades que podem explicar sense afectar la confidencialitat de les dades. Aquest és el motiu pel qual no apareixen habitatges unifamiliars

Dades elèctriques i de gas

Hem considerat important, per saber el consum energètic d’un edifici poder disposar les dades per m2 de consum d’electricitat i gas. Les dades són any a any i ens donen una primera visió del conusm energètic del nostre edifici. Però podem saber més.

Si vols saber més

Si vols saber més sobre els teus consums pots donar-te d’alta en aquelles xarxes de distribució on tenen les dades dels teus consums gairebé i les teves corves. Aquestes són  datadis.esedistribucion.com i nedgia.es.

Des de l’Ajuntament t’acompanyem

Des de l’Ajuntament t’acompanyem en la millora de la contractació. Podem ajudar-te a analitzant la teva factura  a https://www.elprat.cat/estalvielectric

Però a més, de la La Casa de L’Energia  https://www.elprat.cat/ciutat-i-territori/energia/la-casa-de-lenergia t’acompanyem a l’hora de cercar solucions, analitzar línies d’ajut, i aconseguir la rehabilitació de la teva llar.

Ajuntament del Prat de Llobregat - Plaça de la Vila, 1 . 08820 El Prat de Llobregat - T: 93 379 00 50 - NIF: P-081 6800G - Registre d’Entitats Locals, núm: 01081825