Story – Cat

Consumo de agua potable

L’aigua és un recurs escàs als països mediterranis, a causa de l’estacionalitat de les precipitacions i els episodis d’emergència climàtica i sequera, que provoquen la disminució de reserves aigua en la naturalesa.

Les conques hidrogràfiques i els embassaments han arribat a mínims històrics, que han provocat l’estat d’alerta del consum d’aigua de la ciutat, la indústria i l’agricultura.

1. D‘On prové l’aigua?

Per a entendre d’on prové l’aigua, s’ha de saber que Catalunya se separa en dues: conques internes (blava en el mapa) i conques intercomunitàries (taronja en el mapa). El Prat de Llobregat es troba dins de les conques internes (blava) i aquestes es caracteritzen per:

 • Reuneix el 92% de la població catalana i el 37% de recursos hídrics de Catalunya (572 hm³/any).
 • Es destina un 44% per a ús domèstic, un 20% per a industrial i un 36% per a ús agrícola.

Més específicament, si ens fixem a la nostra ciutat, el Prat de Llobregat correspon a la unitat d’explotació “13. *Embassament Ter-Llobregat” (zona color taronja en el mapa).

A aquesta unitat d’explotació li corresponen els embassaments:

 • Sau
 • Susqueda
 • Llosa del Cavall
 • Sant Ponç
 • Baells

Estat dels embassaments

Semàfor de la sequera

Al Prat de Llobregat la font principal d’aigua potable és l’aqüífer profund del delta del riu Llobregat.

L’aigua s’extreu en un conjunt de pous, es condueix fins a alguna de les dues plantes de tractament per osmosis (ETAP) i des d’aquí s’injecta en la xarxa de distribució municipal.

A més de les dues plantes de osmosis, el Prat de Llobregat disposa d’una tercera font de subministrament d’aigua potable, la connexió amb la xarxa metropolitana gestionada per Aigües Ter Llobregat (ATL).

El 78% de l’aigua que consumeix el Prat de Llobregat procedeix de pous locals i el 22% procedeix dels embassaments. L’any 2022 la procedència va ser:

Taula comparativa de 2015 a 2022

2. Com és el consum domèstic d’aigua?

Dos terços de l’aigua es destina a ús domèstic i un terç a altres usos. Per a l’any 2022 tenim:

Seguint aquesta unitat, el consum per al Prat del Llobregat és:

3. Per què el volum d’aigua subministrat no és el mateix que el consumit?

El motiu és l’aigua no registrada, definida com la diferència entre el volum d’aigua subministrada al sistema i el volum d’aigua registrada en els comptadors dels usuaris. L’aigua no registrada es classifica en:

 • Pèrdues aparents: aquelles ocasionades per consums no autoritzats (fraus) o per inexactituds de mesurament.
 • Pèrdues reals: aquelles degudes a fugides i desbordaments en les infraestructures d’extracció/producció i distribució.
 • L’any 2022, l’aigua no registrada va ascendir a l’11% (de cada 10 litres, no es van comptabilitzar 1,1 litres)

4. Com entendre el consum d’aigua?

El consum suficient fixat per la Llei d’Aigües de Catalunya són 100 litres per persona i dia.

El consum de la factura s’expressa en m³, per a fer-nos una idea del volum d’aigua que suposa 1 m³, seria l’aigua necessària per a omplir un cub de 1mx1mx1m que conté 1.000 litres.

Però, què és un hectòmetre cúbic (hm³)?

1 camp de futbol de 2m de profunditat = 10.000 m³

 • 1 h = 1.000.000 -> 1h = 100 camps de futbol
 • 1 = 1.000 L -> 1 camp de futbol = 10.000.000 L

Ajuntament del Prat de Llobregat - Plaça de la Vila, 1 . 08820 El Prat de Llobregat - T: 93 379 00 50 - NIF: P-081 6800G - Registre d’Entitats Locals, núm: 01081825